Psycholog Szkolny

 GODZINY PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO  W ROKU SZKOLNYM 2017-2018

WTOREK  : 8.30 - 13.30

ŚRODA od 8.00 do 13.00

CZWARTEK od 8.00 do 14.00

PIĄTEK od 16.30 do 18.30

SOBOTA od 9.00 do 11.00


 ZADANIA PSYCHOLOGA SZKOLNEGO

 Pracę psychologa w szkole podobnie jak pracę wszystkich placówek oświatowych i pracujących w nich osób określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej. Według aktualnych przepisów do obowiązków psychologa zatrudnionego w szkole  należy:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
  i młodzieży;
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym
  i pozaszkolnym uczniów;
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów
  w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej; pomoc uczniom w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
 • koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę
  i placówkę;

psycholog mgr Mariola Kochanowicz e-mail :  kochgr@yahoo.gr


 TERAPIE UZALEŻNIEŃ 

Przedstawiamy Państwu artykuł napisany przez matkę, której syn jest uzależniony od narkotyków. Kobieta pochodzi z Gruzji i uczestniczy w grupie wsparcia dla rodziców [imigrantów i uchodźców] w KE.TH.E.A. MOSAIC).

Byt i życie codzienne człowieka stanowią zupełnie inne wymiary i poziomy, wskutek czego tylko serce rozpoznaje wszystkie istotne rzeczy niedostrzegalne okiem.

Czasami w życiu powstaje niejedna podstępna sytuacja. Gdy zorientowałam się, że moje dziecko jest uzależnione od komputera, uważałam (niewiadomo dlaczego) zwrócenie na to uwagi za nieistotne.  Jednakże gdy to uzależnienie przerodziło się w nawyk łącznie z paleniem haszyszu, zaniepokoiłam się i zaczęłam szukać rozwiązań. Oczywiście postanowiłam skorzystać z pomocy specjalistycznej. Zostałam poinformowana o Centrum Terapeutycznym dla Osób Uzależnionych KE.TH.E.A. MOSAIC oraz jego sposobie działania. Udzielanie przez nie bezpłatnych świadczeń wydawało mi się jakoś nierealne. Niemniej jednak to, co widziałam własnymi oczami bardzo mnie zaskoczyło i wywarło na mnie ogromne wrażenie. Specjaliści w KE.TH.E.A. stanowią gwarancję szczerego zainteresowania drugim, życzliwości i grzeczności. Chodzi o ludzi, którzy swoją inteligencją, ogromnym zasobem wiedzy, profesjonalizmem i bezwarunkową miłością do bliźnich wywierają trwałe wrażenie i ogromny wpływ na psychikę i życie człowieka. Kochani rodzice, nie miejcie strachu przed tym, że wasze dziecko ma pewne „uzależnienie”. Uzależnienie to nie choroba! Nie wstydźcie się. Miejcie na uwadze, że jeżeli wam uda się przezwyciężyć tę przeszkodę i „uruchomić alarm”, to wasze dziecko niechybnie dokona zmian we własnym otoczeniu. Pamiętam, gdy chodziłam do szkoły w mojej ojczyźnie, że uczono nas obrony cywilnej oraz właściwego sposobu reakcji w nagłych wypadkach. W takich wypadkach musieliśmy uruchomić alarm o niebezpieczeństwie. Jeśli, jako matki, znajdziecie się w podobnym położeniu, powinniście uruchomić „alarm rodzinny” i mieć się na baczności. Bezbłędne postępowanie – to czysta utopia. My, jako ludzie, chodzimy drogą pełną przeciwności, bez ochrony przed własnymi błędami.

Pamięć ludzka to „precyzyjny chronograf”.

Pewnego dnia jakaś dziewczynka wstała z łóżka i chciała sama się ubrać. Jej matka uśmiechnęła się, widząc jej upartość i rzekła: „Dobrze robisz, córeczko, ale zapamiętaj, że jeśli źle zapniesz pierwszy guzik, następnych już się nie uda prawidłowo zapiąć.” Spojrzenie dziewczynki wskazywało na to, że nie pojęła sensu słów jej matki, ale niewątpliwie zachowała w pamięci te wypowiedzi. Jako rodzice jesteśmy zobowiązani do udzielenia swoim dzieciom wsparcia w przezwyciężeniu danego uzależnienia. W jaki sposób? Najpierw zmieniając samego siebie.

Często spaceruję na placu Syntagma, gdzie wielce podziwiam żołnierzy zmieniających wartę w sposób zorganizowany przy Grobie Nieznanego żołnierza. Zastosujcie więc podobny porządek w waszej rodzinie stając się żołnierzami swoich rodzin. Pokonajcie przeszkody i zapewniajcie swoje dziecko, że swoimi uczuciami i uczynkami dbacie o najlepsze interesy dziecka. Pokażcie mu, że wierzycie w zmianę człowieka.

Nie mieliśmy w szkole zajęcia z życia, doświadczenia życiowe zaś mogą być przekazywane przez grupy wsparcia w KE.TH.E.A. MOSAIC. Taką pomoc otrzymałam ja i moja rodzina.

Wierz mi, że pojęcia abstrakcyjne i niematerialne w pewnym momencie przybierają formę materialną. Zniknięcie granicy między marzeniem a realnością jest niemożliwe, lecz zdrowy sen może się urzeczywistnić.

Do KE.TH.E.A. MOSAIC...

każdy może się zwrócić bez względu na to, z którego kraju pochodzi. Możesz poprosić o pomoc, jeżeli twoje dziecko lub bliska ci osoba ma problem z uzależnieniem od narkotyków lub uważasz, że masz inne kłopoty związane z twoją lepszą integracją na terenie Grecji.

Rozpoznajemy rozmaitość, szanujemy religię i kulturę twojego kraju. Popieramy pokojowe współistnienie różnych grup cieszących się tymi samymi prawami bez względu na narodowość, kolor skóry, płeć, religię, preferencje seksualne itp.

W naszych działaniach promujemy podejście międzykulturowe. Możemy z tobą rozmawiać w twoim języku. Grupa personelu składa się z odmiennych kultur, wolontariuszy oraz imigrantów i uchodźców pomagających we wspieraniu osób pochodzących z tego samego kraju. KE.TH.E.A. MOSAIC stanowi most komunikacyjny pomiędzy odmiennymi społecznościami imigrantów i uchodźców a całością społeczeństwa.

Wśród nas możesz bezpiecznie się wypowiadać i współdziałać. Chodź do nas, żebyśmy się poznali bliżej z sobą.

 Cele działania KE.TH.E.A. MOSAIC

KE.TH.E.A. MOSAIC wspiera imigrantów i uchodźców borykających się z uzależnieniem oraz członków ich rodzin. Dzięki jego podejściu międzykulturowemu okazuje szacunek wobec rozmaitości językowej, kulturowej i religijnej tych osób.

Udziela:

Informacji

Konsultacji

Wsparcia psychologicznego

Wsparcia dla rodziny

Korepetycji języka greckiego

Zapewnia:

Przygotowanie wolontariusza do uczestnictwa w procesie rehabilitacji psychicznej

Opiekę zdrowotną i higieniczną

Nawiązywanie kontaktów z innymi placówkami i instytucjami.

KE.TH.E.A. MOSAIC wspiera też imigrantów nie mających problem z uzależnieniem od narkotyków, lecz borykających się z integracją społeczną w taki sposób, żeby oni zostali lepiej zintegrowani w sieci społecznej jak i również dba o ich rozwój indywidualny. Udziela informacji i konsultacji w zakresie radzenia sobie z trudnościami w rodzinie, wykluczeniem społecznym itp.

Władanie językiem greckim oraz posiadanie legalizujących dokumentów nie stanowią warunków wstępu do KE.TH.E.A. MOSAIC.

Wszystkie usługi są świadczone bezpłatnie i bardzo szanujemy dyskrecję.

KE.TH.E.A. MOSAIC wchodzi w skład Centrum Terapeutycznego dla Osób Uzależnionych (KE.TH.E.A.). KE.TH.E.A. jest największą siecią usług rehabilitacji i reintegracji społecznej w Grecji, a wspiera osoby uzależnione od narkotyków i ich rodziny od założenia pierwszej społeczności terapeutycznej w Grecji w roku 1983.

 

KE.TH.E.A. MOSAIC

ul. Magnisias 28 & ul. Zolioti 2

112 51 Ateny

Telefony: 210 8256944, 210 8257164

Faks: 210 8257163

www.kethea-mosaic.gr