Rekrutacja

Zespół Szkół im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie RP w Atenach
Nawarinou 19,  155-62 Holargos – Ateny,
tel. 0030 210 65-38-204, Fax. 0030 210 65-43-207,
e-mail:    ateny@orpeg.pl     sekretariat@atenyzs.pl    www.ateny.orpeg.pl 


Regulamin rekrutacji uczniów

Na podstawie  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59,60 ) Statutu Zespołu Szkół im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie RP w Atenach, Regulaminu Rekrutacji Uczniów do Zespołu Szkół oraz Zarządzenia Nr 4/2018 Dyrektora Zespołu Szkół im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie RP w Atenach.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Zapisy   uczniów  do  klasy  I  Szkoły   Podstawowej
oraz
Liceum  Ogólnokształcącego 

prowadzone będą
od 28 sierpnia 2018 r.
do 31 sierpnia 2018 r., 

po telefonicznym umówieniu terminu spotkania w sekretariacie szkoły
210 6538204

 

Równocześnie informujemy,

że zgodnie z Zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej nr 14 z dnia 31 marca 2017 r. Zespół Szkół im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie RP w Atenach nie prowadzi naboru do  Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nauczania ramowego.

 

Dokumenty niezbędne przy zapisie dziecka do szkoły:

  1. odpis aktu urodzenia dziecka wydany przez USC w Polsce lub oficjalne tłumaczenie greckiego odpisu aktu urodzenia,
  2. polski dokument tożsamości dziecka z nr PESEL lub paszport,
  3. paszporty rodziców,
  4. poświadczenie miejsca zameldowania w Polsce (wydane przez Urząd Miasta lub Gminy) lub dowody osobiste rodziców,
  5. dokument potwierdzający miejsce zamieszkania w Grecji (np. rachunek za telefon, prąd),
  6. jedna aktualna, matowa fotografia dziecka do legitymacji szkolnej (rozmiar 30 mm x 42 mm),
  7. zaświadczenie szkoły lokalnej potwierdzające realizację obowiązku szkolnego/nauki,
  8. kwestionariusze do pobrania
Załącznik 1Załącznik 2Załącznik 3Załącznik 4
 Załącznik 5 Załącznik 6 Załącznik 7Załącznik 8

Dziecko zostanie zapisane tylko po okazaniu kompletu oryginałów dokumentów.

 Zajęcia lekcyjne planowane są w piątki lub soboty. 

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 sierpnia 2017 r.
w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. 2017 poz.1648 )   §6.1. Do szkół mogą być przyjmowane także dzieci obywateli polskich stale zamieszkałych za granicą oraz dzieci osób niebędących obywatelami polskimi, jeżeli szkoła posiada wolne miejsca oraz odpowiednie warunki kadrowe, organizacyjne i finansowe.