Wolne stanowisko pracy – woźny

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Kierownik Szkoły Polskiej im. Zygmunta Mineyki
przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach

ogłasza nabór na stanowisko:

                     woźnego / woźnej

 Wymiar czasu pracy: niepełny etat
(0,18 etatu / 7 godzin – dwa dni w tygodniu – piątek i sobota) ,

data rozpoczęcia pracy: 1 września 2022 r.

 1. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie co najmniej zawodowe,
 • umiejętność wykonywania czynności na powierzonym stanowisku,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku woźny/ woźna.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie zawodowe na takim samym lub podobnym stanowisku,
 • umiejętność pracy w zespole oraz nawiązywania dobrych relacji z pracownikami szkoły, uczniami i rodzicami,
 • umiejętność samodzielnego organizowania czasu pracy,
 • odpowiedzialność i wysoka kultura osobista,
 • przestrzeganie podstawowych zasad moralnych,
 • sumienność i punktualność,
 • znajomość języka greckiego na poziomie komunikatywnym.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. utrzymanie porządku i czystości w klasach, pomieszczeniach administracyjnych, sanitarnych, klatkach schodowych, na korytarzach;
 2.  utrzymanie czystości na terenie szkoły,
 3. opróżnianie śmietników na terenie szkoły,
 4. utrzymywanie czystości w szkole w trakcie zajęć,
 5. okresowe generalne sprzątanie,
 6. dbanie o stan sprzętu szkolnego,
 7. dokonywanie drobnych napraw,
 8. systematyczne sprawdzanie urządzeń sanitarnych i hydraulicznych na terenie szkoły
  i zgłaszanie ewentualnych usterek kierownikowi,
 9. dozór przy wejściu do szkoły, stałe monitorowanie szkoły,
 10. wspomaganie nauczycieli w dozorowaniu uczniów w czasie zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych,
 11. wspomaganie nauczycieli w udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadków lub zachorowań uczniów w szkole,
 12. współpraca z innymi pracownikami szkoły,
 13. wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. podanie o przyjęcie do pracy / list motywacyjny,
 2. CV (dane personalne, wykształcenie, przebieg pracy zawodowej),
 3. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje,
 4. klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (Załącznik nr 1) oraz  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (Załącznik nr 2).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać elektronicznie na adres ateny@orpeg.pl
w terminie do dnia 19 sierpnia 2022 roku.

Kandydaci spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną zaproszeni (drogą mailową lub telefoniczną) na rozmowę kwalifikacyjną.

 

 1. Dodatkowe informacje:

O poszczególnych etapach i czynnościach naboru będą informowani ( telefonicznie lub drogą elektroniczną) wyłącznie kandydaci spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu
o naborze. W ciągu 3 dni od daty upływu terminu składania dokumentów kandydaci spełniające ww. wymogi zostaną poinformowani o wyniku pierwszego etapu procesu rekrutacyjnego.

Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z poszczególnymi kandydatami (drugi etap procesu rekrutacji) przekazana im  zostanie informacja o ostatecznym wyniku procesu naboru na ww. stanowisko pracy.