LATAJĄCA PORADNIA ON-LINE

 

ORPEG rozpoczął realizację 4. edycji autorskiego projektu „Latająca Poradnia online”.

Projekt ma na celu przeprowadzenie szczegółowych badań diagnostycznych uczniów szkół polskich i polonijnych pod kątem psychologicznym, logopedycznym, fizjoterapeutycznym / integracji sensorycznej.

Przedsięwzięcie zaplanowano na okres od marca do listopada 2023 r.

Projekt rozpoczyna się od szkolenia wstępnego dla kadry pedagogicznej, które poprowadzą wysoko wykwalifikowani specjaliści z Polski, w składzie: psycholog, neurologopeda, fizjoterapeuta / specjalista integracji sensorycznej. Ci sami eksperci przeprowadzą badania uczniów połączone z wywiadami rodziców, analizą nagrań zachowań uczniów i efektów ich pracy.
Po przeprowadzonym badaniu dla każdego ucznia zostanie opracowany raport zawierający rekomendacje i wskazówki dla nauczycieli i rodziców.

Po zakończeniu badań i opracowaniu raportów zostaną przeprowadzone szkolenia podsumowujące dla kadry pedagogicznej pod kątem wsparcia uczniów z potrzebami edukacyjnymi.

Celem tegorocznej edycji projektu “Latająca Poradnia online” jest objęcie badaniami nie tylko nowych uczniów, którzy do tej pory nie brali udziału w projekcie, ale również tych uczniów, którzy zostali już zdiagnozowani przez specjalistów w ramach projektu, po to, aby ocenić wartość dodaną przeprowadzonych badań w poprzednich edycjach i wskazać ewentualne potrzeby dziecka w celu dalszej diagnostyki i wsparcia.

Wczesne wykrywanie i trafne diagnozowanie specjalnych potrzeb rozwojowych oraz edukacyjnych dzieci i młodzieży stanowią podstawę do dbałości o zapewnianie im warunków sprzyjających harmonijnemu rozwojowi, niwelowania barier i przezwyciężania trudności, jak również wspierania w przygotowaniu do samodzielnego i satysfakcjonującego życia w społeczeństwie.

 

Aby wziąć udział w projekcie:

Rodzic zgłasza chęć skorzystania z „Latającej Poradni” Opiekunowi klasy lub bezpośrednio Dyrektorowi Szkoły (na adres anna.sardis@orpeg.pl).

Zgłoszenia do 20 lutego 2023r.!

                                                                                                       Zapraszamy do udziału!