Szkoła Polska im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach Szkoła Polska im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach

Ceremonia wręczenia medali Komisji Edukacji Narodowej pracownikom Zespołu Szkół im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach

Ceremonia wręczenia medali Komisji Edukacji Narodowej

pracownikom Zespołu Szkół im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie

Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach

Dnia 20 maja 2021 roku w siedzibie  Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach  odbyła się uroczystość odznaczenia  nauczycieli szczególnie zasłużonych dla oświaty i wychowania polskich dzieci i młodzieży w Grecji.

Za wybitną działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, ofiarność, inicjowanie i podejmowanie nowatorskich form i metod pracy edukacyjnej Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Grecji Jego Ekscelencja Artur Lompart uhonorował Medalem Komisji Edukacji Narodowej 7 nauczycieli, którzy przez ponad 20 lat tworzyli wizerunek Polskiej Szkoły w Atenach.

Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali:

Adamidu Grażyna – nauczyciel wychowania fizycznego i bibliotekarz, opiekun Zespołu Tańca Ludowego,

Figura Joanna – geograf, nauczyciel geografii i wiedzy o Polsce,

Gawlik-Sarafandonis Violetta – nauczyciel wychowania fizycznego,

Goralewska-Siafakas Beata – filolog, nauczyciel języka polskiego,

Karakotsoglou Edyta – filolog i historyk, nauczyciel języka polskiego, historii i wiedzy o Polsce,

Panagiotopoulou Beata – dyrektor Zespołu Szkół im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach, nauczyciel wiedzy o Polsce,

Szulga Danuta– nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i plastyki,

Szydłowska Anna – nauczyciel wychowania fizycznego –  nieobecna na uroczystości.

Odznaczeni nauczyciele przez ponad 20 lat tworzyli wizję i priorytety Zespołu Szkół w Atenach. Swoją działalnością przyczynili się do promowania języka polskiego, historii, i tradycji, rozwijali talenty polskich dzieci, upowszechniali rodzimą i lokalną kulturę, tańce narodowe poprzez organizowanie uroczystości kulturalnych i patriotycznych, obchodów polskich i greckich świąt oraz imprez sportowych. Wychowywali młodzież w atmosferze przyjaźni i miłości ojczyzny, pielęgnowali uczuciowy związek z krajem. Kształtowali wrażliwych i świadomych odbiorców kultury, uczyli uczestniczenia w kulturze i poszanowania symboli narodowych. Koordynowali lokalne imprezy kulturalne: wystawy, spektakle, festyny, Dni Kultury Polskiej, obchody świąt narodowych adresowane do całej społeczności ateńskiej.  Podjęli współpracę z wieloma instytucjami kulturalnymi w Polsce i w Grecji, stowarzyszeniami, związkami, fundacjami, instytutami i greckimi placówkami oświatowymi w celu edukacji i wychowania młodych Polaków żyjących poza granicami na nowoczesnych obywateli europejskiego państwa. Rozbudzali pragnienie zdobywania wiedzy, uczyli postawy dialogu i odpowiedzialności za siebie, przyczynili się do tworzenia klimatu zaufania i wsparcia. Stworzyli warunki dla amatorskiego ruchu artystycznego, sekcji zainteresowań, zespołów tanecznych, kół teatralnych, które przez 24 lata działalności Zespołu Szkół zaspokajały potrzeby duchowe polskich dzieci i Polaków zrzeszonych wokół ateńskiej placówki. Swoim wieloletnim oddaniem pracy z młodzieżą, profesjonalizmem, rzetelnością, nienaganną postawą etyczną i europejskim systemem wartości budowali prestiż nauczyciela w środowisku. Ich kompetencje decydowały o jakości i efektywności pracy szkoły. Nauczyli swoich wychowanków wiary w sukces i optymistycznej postawy życiowej, dzięki której absolwenci Zespołu Szkół potrafią odważnie podejmować wyzwania szybko zmieniającej się rzeczywistości XXI wieku.

Przepiękną uroczystość przygotowali pracownicy Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach, Panie: Iwona Lompart, Karolina Wiśniewska, Joanna Niedzielska; także zaproszone na ceremonię wręczenia medali Panie Agnieszka Świder i Marzena Mavridis reprezentowały środowisko rodziców i media. Obecność Jego Ekscelencji Ambasadora podkreśliła znaczenie edukacji polskiej za granicą.