Szkoła Polska im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach Szkoła Polska im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach

Deklaracja dostępności serwisu

Szkoły Polskiej im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie RP w Atenach

Szkoła Polska im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie RP w Atenach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Polskiej im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie RP w Atenach, www.ateny.orpeg.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2013-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-20

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– nagrania video nie posiadają napisów dla osób niesłyszących i głuchych,

– zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów,

– nie wszystkie elementy multimedialne są dostępne bez użycia myszki,

– dokumenty PDF nie są dokumentami edytowalnymi.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2021-09-25.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-02-04

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada Anna Sardis
 • E-mail: ateny@orpeg.pl
 • Telefon: +30 6936591816

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni.
Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Dyrektor Szkoły Polskiej im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie RP w Atenach
 • Adres: Miaouli 35 /Pergamou 90, 122-42 Egaleo, Ateny
 • E-mail: ateny@orpeg.pl
 • Telefon: +30 6936591816

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Dane adresowe Szkoły Polskiej im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie RP w Atenach:

ulica  Miaouli 35 / Pergamou 90, 122-42 Egaleo, Ateny

tel. +306936591816

Szkoła zajmuje trzy budynki, posiada też trzy wejścia. Wszyscy użytkownicy szkoły  korzystają z wejścia głównego przy ulicy Miaouli. Wejście to ma podjazd z chodnika, który jest dostosowany dla wózków inwalidzkich. Wejście od ulicy Pergamou posiada schody, nie ma pojazdu przystosowanego dla wózków inwalidzkich. Trzecie wejście od ulicy Magnisias  posiada połączenie chodnika z placem szkolnym.

Osoby niepełnosprawne ruchowo otrzymają niezbędną pomoc personelu szkoły.

Drzwi do sal lekcyjnych posiadają odpowiednią szerokość umożliwiającą wjazd wózkom inwalidzkim.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome
i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub
w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynki wewnątrz nie posiadają wind, platform.

Nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

Toalety nie są dostosowane dla osób na wózkach inwalidzkich.

Do wszystkich budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Szkoła nie zapewnia dostępu do usług tłumacza języka migowego.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu do budynku są nauczyciele
i pracownicy obsługi.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.