Szkoła Polska im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach Szkoła Polska im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach

Rekrutacja

Zespół Szkół im. Zygmunta Mineyki
przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach
Nawarinou 19, 155-62 Holargos – Ateny,
tel. 0030 210 65-38-204,
e-mail: ateny@orpeg.pl


Dyrektor Zespołu Szkół ogłasza zapisy na rok szkolny 2021/2022

do klasy I Szkoły Podstawowej i klasy I Liceum Ogólnokształcącego

uzupełniającego planu nauczania

Szkoły Polskiej im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn.zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających poza granicą (Dz. U. 2019 poz. 1652 z późn. zm.).
 3. Zarządzenie nr 11 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 maja 2019. r w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach w Szkołę Polską im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach.
 4. Statut Zespołu Szkół im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach.
 5. Regulamin Rekrutacji Uczniów do Szkoły Polskiej im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach.
 6. Zarządzenie nr 14/2021 z dnia 23 marca 2021 r. Dyrektora Zespołu Szkół im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach. 

 

REKRUTACJA

Zgłoszenie zapisu dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej oraz Liceum Ogólnokształcącego

prowadzone będą on – line od 24 marca 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.

Wypełnione formularze (skan lub zdjęcie/jpg) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: ateny@orpeg.pl

Zapis dziecka do szkoły zostanie dokonany po dostarczeniu przez rodzica oryginałów w/w formularzy i kompletu dokumentów zgodnie z poniższym wykazem, po wcześniejszym elektronicznym

( ateny@orpeg.pl ) uzgodnieniu terminu spotkania z sekretariatem szkoły.

Dokumenty niezbędne przy zapisie dziecka do szkoły:

 1. odpis aktu urodzenia dziecka wydany przez USC w Polsce lub oficjalne tłumaczenie odpisu aktu urodzenia na język polski,
 2. polski dokument tożsamości dziecka z nr PESEL lub paszport,
 3. dowody osobiste rodziców lub paszporty,
 4. poświadczenie miejsca zameldowania w Polsce (wydane przez Urząd Miasta lub Gminy) lub wpis w dowodzie osobistym,
 5. dokument potwierdzający miejsce zamieszkania w Grecji (np. rachunek za telefon, prąd),
 6. jedna aktualna, matowa fotografia dziecka do legitymacji szkolnej (rozmiar 30 mm
  x 42 mm),
 7. zaświadczenie szkoły lokalnej potwierdzające realizację obowiązku szkolnego/nauki,
 8. wypełnione formularze (załączniki do pobrania).

Formularze należy wypełnić pismem drukowanym, wyłącznie polskimi literami.

Dziecko zostanie zapisane tylko po okazaniu kompletu oryginałów dokumentów.

Zajęcia lekcyjne planowane są w piątki lub soboty.